• Wyróżniamy urzędy, które stawiają na jakość obsługi klienta
  • Nagradzamy za profesjonalizm, rzetelność i nowoczesność
  • Dołącz do grona najbardziej innowacyjnych i efektywnych urzędów w Polsce

W jakim celu przystąpić?

-Jednostki  wyróżnione w Konkursie otrzymują Znak Jakości „Przyjazny Urząd”, potwierdzający spełnianie wysokich standardów w dziedzinie obsługi klienta usług publicznych. Nasz Znak Jakości pozwala placówce wykazać - w sposób wiarygodny, obiektywny i oparty na ocenie zewnętrznej - zaangażowanie na rzecz podnoszenia jakości pracy i profesjonalizmu działań w dziedzinie obsługi interesanta oraz zarządzania jakością.
 
- Znak Jakości „Przyjazny Urząd” wyróżniona jednostka może wykorzystać w działalności marketingowej adresowanej do różnych grup odbiorców w celu poprawy/umocnienia swojego wizerunku i podnoszenia poziomu satysfakcji klientów, kontrahentów, partnerów, pracowników. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” może zostać umieszczony na stronie internetowej, w materiałach promocyjnych, papierze firmowym, banerach reklamowych, w publikacjach prasowych itp. Posługując się Znakiem Jakości „Przyjazny Urząd”, wyróżniona placówka podkreśla uznanie, które zdobyła w oczach członków Kapituły.
 
-Posiadanie godła „Przyjazny Urząd” wzmacnia możliwości placówki w staraniach o fundusze zewnętrzne (np. środki europejskie) w tych konkursach, w których dodatkowe punkty przyznawane są za posiadane certyfikaty jakości.
 
 -Udział w Konkursie pozwala instytucji uzyskać informację zwrotną na temat jakości jej działań w dziedzinie obsługi interesanta i zarządzania relacjami z klientem usług publicznych.
 
 -Uzyskanie Znaku Jakości „Przyjazny Urząd” umożliwia udział w prestiżowej Gali Finałowej Konkursu, która stanowi okazję dodatkowej promocji dla wyróżnionych instytucji, a także nawiązania kontaktów z innymi Laureatami.
 
Konkurs ma charakter certyfikacji środowiskowej, a jego koszty pokrywane są z jednorazowych opłat konkursowych wnoszonych przez laureatów..Uczestnik konkursu, który uzyska Znak Jakości „Przyjazny Urząd” zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej opłaty konkursowej z tytułu przyznania Znaku Jakości „Przyjazny Urząd”. Wysokość opłaty określa par. 15 Regulaminu Konkursu.